RIKONT PRODUKTET

RIKONT është pako e produkteve softverike aplikative për kontabilitet zhvilluar nga INFORMATIKA Computers Sh.p.k. Mitrovicë/Prishtinë.

Këto produkte jane Windows aplikacione 100% vendore të bazuara në teknologjitë më bashkëkohore të bazuara në arkitekturën Client/Server të punuara në platformën programuese Delphi/C# duke shfrytëzuar .NET libraritë, kurse shënimet ruhen në bazën e Microsoft SQL Server, të dedikuara kompanive dhe institucioneve të ndryshme që kanë nevojë për sisteme informative stabile dhe afatgjate. Produktet softverike RIKONT tani jane te verifikuara dhe qjenden në përdorim në shumë institucione dhe ndermarrje në Kosovë, Maqedoni, dhe së shpejti edhe në tregun e Shqipërisë.

 1. RiKontERP
 2. Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit
 3. RiKontBI
 4. RIKONT Ambulativa
 5. RiRest
 6. RiKontPOS
 7. RiKontHotel
 8. Burimet njerëzore
 9. Pagat
 10. Asetet
 11. Pompat
 12. Rikont CRM
 13. Rikont Customer Portal
 14. Rikont Farm
 15. RikontOnlineB2B
 16. Rikont ERP – Moduli Depo Doganore
 17. RikontERP – Moduli i investimeve

Kontabiliteti i integruar materialo financiar dhe komercial – baza