INFORMATIKA Computers Sh.p.k.

Është themeluar në vitin 1991 në Mitrovicë

Nga inxhinierë të Qendrës Llogaritare Trepça qe aso kohe ishte një nga gjigantët më të mëdhenj në Jugosllavi si dhe në rajon. Në aspektin e teknologjisë informative, Trepça ishte gjithmonë në hap me kohën dhe posedonte pajisjet më moderne të teknologjisë informative.

Në fillim Informatika Computers Sh.p.k. merrej me mbajtjen e librave/ kontabilitetin për bizneset e ndryshme lokale. Më vonë kompania filloi edhe me shitjen, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative. Në vitet 1995/1996 kompjuterët filluan të përdoreshin edhe në përdorimin shtëpiak. Kjo bëri që të rritej interesimi për punën me kompjuter. Për të ju përgjigjur kësaj kërkese në rritje, kompania në fjalë filloi me ofrimin e kurseve bazike siç janë kurse për Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point etj. .

Pas luftës kompania filloi me kurse të licencuara nga Cisco, e cila është kompani me renome botërore në fushën e teknologjisë informative. Gjenerata të tëra u pajisen me Certifikata të cilat njihen botërisht.

Për shkak të trendëve botërore ku interneti kishte filluar të bëhej pjesë e punës, argëtimit, informimit dhe edukimit edhe te ne filloi të ndiqej ky trend. Si rezultat i kërkesës në rritje për qasje në internet, kompania u pajis me pajisjet e nevojshme dhe filloi me ofrimin e internetit për qytetarë.

Paralelisht me këto aktivitete shtesë kompania vazhdoi me forcimin e shërbimeve kontabiliste. Në mungesë të një softueri vendor i cili do të përmbushte kërkesat e konsumatorëve, kompania filloi me zhvillimin e softuerit për kontabilitet. Me kalimin e kohës bizneset konsolidoheshin si dhe kërkesat për përmirësimin dhe avancimin e softuerit rriteshin. Kjo bëri që softueri të avancohej dhe zgjerohej vazhdimisht. Po ashtu filluan të lindin edhe veprimtari të llojllojshme që gjithashtu bëri që të zhvillohen një numër i madh i moduleve për veprimtari të ndryshme si OJQ, restorante, makete etj.

RiKont

Sot Informatika Computers ofron një gamë të gjerë produktesh vendore si pjesë e pakos softuerike që në treg njihet me emrin RiKont

Të gjitha produktet softverike e pakos së programeve kompjuterike RiKont jane 100% vendore-origjinale dhe të zhvilluara nga stafi INFORMATIKA Computers Shpk, dhe konsiderohen si e drejte e pronesise intelektuale gjegjesisht si aset i paprekshem të mbrojtura komform Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të autorit Neni 8 pika 2.14. – Ligji 04/L-065  dhe Ligjit Nr 05/L-047 per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit Nr04/L-065 te Republikes Kosoves I cili ligj eshte ne perputhshmeri te plote dhe I harmonizuar me BE.    Nga janari 2019 produktet tona softuerike vetanake RiKont jane  pajisur me Çertifikate per marke tregtare-Pronesi industriale, (Nr.regjistrimit 23749)  leshuar nga Ministria e Tregtise dhe Industrise-Agjensia per pronesi intelektuale komform Ligjit nr.04/L-026 per Marke Tregtare, ligj I cili eshte ne harmoni te plote me Direktiven nr.2008/95/EC e Parlamentit Evropian……    Kompania jonë tani puneson 15 punonjes te regullt dhe shume bashkepunetor te jashtem. Me vitin 2009 kompania jone është shpallur ndër 10 tatimpaguesit më të rregullt në Republikën e Kosovës nga OAK, Oda Ek.e Kosovës dhe Adm.Tatimore e Kosoves. Poashtu, ne fund te dhjetorit 2023 jemi të certifikuar nderkombetarisht sipas ISO standardeve EN ISO 9001:2015 dhe ISO/IEC 270001:2022 per menaxhimin e e cilesisise per zhvillim i softuereve, projektim dhe ofrim i sherbimeve te konsulences dhe zhvillim ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit. Trupi Çert. TÜV Austria dhe e-cert.

Me qellim te ngritjes te nivelit arsimor dhe professional te studenteve, kompania ka te nenshkruar memorandumin e bashkepunimit me Universitetin e Prishtines-Fak.Ekonomik, Kolegjin AAB-Fak.Ekonomik dhe Kolegjin Universum-Dep.Biznesi dhe menaxhmenti.

Produktet softverike për kontabilitet RiKont tashmë janë te verifikuara dhe duke funksionuar me sukses në mbi 1000 kompani private dhe ne disa Nderrmarje publike si “Trepça” SHA; KRU”Hidrodrini” Peje; KRM “Ekoregjioni” Prizren; KRM “Çabrati” Gjakove KRU “Drini I Bardhe” ….  dhe në me shume se 150 Zyre të kontabilitetit  në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Se shpejti dhe internacionalizimi i Rikontit.

 

Riza Ibrani, CEO