Me softuer RIKONT – Trajnime për kontabilitet.

EDHE NJE MUNDESI PER PUNESIM ME TE LEHTE apo ngritjen e performancave vetanake ne lemin e kontabilitetit.

Qendra e trajnimit për kontabilitet “ Ekont “ ne Mitrovice organizon trajnimeprofesionale për kontabilitet.
Pjesa praktike e trajnimeve realizohet duke perdorur pakon e produkteve softverike per kontabilitet-RIKONT,
zhvilluar ngakompania lider INFORMATIKA Computers Shpk.,Mitrovice.Per me teperinformata ne www.rikont-ks.com.
Ne vazhdimesi gjate trajnimeve kandidatet do te kene mundesi te aftesohen per kontabilitet apo ti ngiten
performancat vetanake per kontabilitet, program I te cilitfillon nga baza e kontabilitetit, me plotësimin dhe kontabilizimin e dokumentavebazë të arkës, bankës, depove, shitjeve, blerjeve, ditarëve,
formularëve tëdeklarimit të detyrimeve tatimore, bilancit, pasqyrave financiare, mundesi-risikjo qe pjesen praktike kandidatet ta kryejne duke perdorur softverin per menaxhimin e kontabilitetit
100% vendore-RIKONT
Pas perfundimit te trajnimeve te gjithe kandidatet do te pajisen me Certifikateadekuate , e cila deshmon
se kandidati ka vijuar me sukses:

  • a) Trajnimet e avansuara per Kontabilitet per nivelin e caktuar dhe .
  • b) Perdorimin e pakos softuerike per kontabilitet-RIKONT per modulin e caktuar.
  • Trajnimet mbahen ne objektin e Qendres Trajnuese per kontabilitetit e cila eshtee paisur me
    pajisje kompjuterike adekuate. Ligjerues jane ekspert nga lamia e kontabilitetit.

Trajnimet organizohen PER NIVELE TE NDRYSHME ( Bazike dhe teAvansuara) ne grupe prej maksimum 16 kandidateve
me sistemin 2 ose 3 here ne jave nga 2 ore shkollore.
Orari I mbajtjes se trajnimeve mundesisht do tipershtatet termineve te parapelqyer nga kandidatet.
Te gjithe kandidatet e interesuar per regjistrim munde te paraqiten ne zyret tonaQendra e trajnimeve per kontabilitet
“ E-kont “ ne Mitrovice rruga PajazitBoletini afer kolegjit IBCM, apo permes postes elektronike: e-mail:qtkrikont@gmail.com . Tel. 049/ 544-554

REGJISTRIMET KANE FILLUAR !

JU MIREPRESIM.