Produkti “RiKont Resurset Njerëzore dhe Pagat”

#RiKont Resurset Njerëzore dhe Pagat ?

  • Produkti mundëson menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore duke përfshirë informatat bazë për punëtorë,kontratat e punës, pushimet(vjetore,lehoninë,pa pagesë) si dhe aspektet tjera të burimeve njerëzore.
  • Moduli i pagave mundëson që në mënyrë fare të lehtë të bëhet përllogaritja e pagave mujore e cila merr parasysh ndalesat,llojet e pagesave,kreditë si dhe tiparet tjera të pagave.
  • Burimet njerëzore dhe Pagat gjithashtu ofrojnë raporte të pasura dhe interaktive për të analizuar pasqyrën e saktë dhe për të lehtësuar vendim marrjën.