Pas një përvojë 26 vjeçare në menaxhimin e kontabilitetit, zhvillimin e softuerit për kontabilitet dhe ofrimin e kurseve dhe trajnimeve në fushën e kontabilitetit dhe TIK-ut, me ofrojmë trajnimin e radhës:

Kontabiliteti në praktikë me softuer

 

Përshkrimi i trajnimit

Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të aftësohen për administrimin praktik të  kontabilitetit duke përdorur pakon e produkteve softuerike për kontabilitet Rikont. Ky softuer është në përdorim në shumë kompani publike e private, vendore dhe ndërkombëtare.

Trajnimi fillon me demonstrimin praktik të regjistrimit të biznesit me të dhënat bazë, të zërave financiare, duke vazhduar me shpjegimin e reflektimit të transaksioneve financiare  në arkë dhe bankë, regjistrimin e faturave blerëse dhe shitëse, analizimin e librave të blerjes, shitjes, shpenzimeve, regjistrimin e urdhëresave financiare, pagave, e shumë transaksione tjera materiale e financiare e deri te gjenerimi i të gjitha pasqyrave  financiare sipas standardeve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare, përfshirë gjithashtu edhe pasqyrimin në grafikone dhe tabela të ndryshme.

 

Trajnimi i dedikohet

Studentëve dhe të punësuarve në sektorin e financave dhe kontabilitetit, punëkërkuesve, si  dhe të gjithë atyre që e duan profesionin e kontabilitetit dhe dëshirojnë t’i zhvillojnë dhe avancojnë njohuritë në administrimin praktik dhe softuerik të kontabilitetit.

 

Suksesi i këtij trajnimi tashmë është dëshmuar pasiqë shumë kandidatë që kanë vijuar me sukses këtë trajnim janë punësuar.