Menytë Kryesore janë:

 • Bazat konsultative: Objektet, agjentët tregtar, arkat, bankat, artikujt, blerësit/ furnizuesit, normativi, paisjet, grupi i kontos, konto, dalja.
 • Blerjet: Kalkulimet, fletëpranimet, blerjet investuese, shpenzimet, shpenzimet vetanake, kalkulimet interne, kthimi i mallit të blerë, nota e debitit, nota e kreditit.
 • Shitjet: Faturat, faturat sipas normativit, faturat servisore, kontratat, kuponat, profaturat, kuponat sipas normativit, fatura interne, kthimi i mallit të shitur, porositë, voucherat, dëftesat.
 • Librat: Libri i blerjeve, libri i blerjeve kapitale, libri i shpenzimeve, libri i shitjeve, libri i qarkullimit dhe formulari i TVSH-së.
 • Kartelat materiale: Çmimorja, stoqet, kartela e artikullit, kostoja e mallit të shitur, qarkullimi i sipas prodhuesit, profitabiliteti sipas prodhuesit, profitabiliteti sipas blerësit, profitabiliteti sipas grupit të artikullit, profitabiliteti sipas kategorisë/regjionit të blerësit, pasqyra e shitjeve sipas klientëve, pasqyra e ngarkim shkarkimit blerësit, blerësit, furnizuesit, agjentët/distributorët, pasqyrja e shitjeve/blerjeve.
 • Agjustimi i stoqeve: Tepricat, mungesat, dëmtimet, afatet e skaduara, stoqet.
 • Paratë: Arka, ekstrakti i bankës.
 • Urdhëresat: Futja/azhurimi, listimi/shtypi.
 • Kartelat financiare: kartelat e klasës, kartela e grupit, kartela e kontosë, analitika e klientëve, lista përmbyllëse, bilanci vërtetues.
 • Pasqyrat financiare: ditari kryesor, libri kryesor, pasqyra e të ardhurave, bilanci i gjendjës, pasqyra e rrjedhës së parasë, pasqyra e ndërimit në ekuitet, furnitorët mbi 500 € .
 • Të tjera: Ndërmarrja, bartja e gjendjës fillestare, gjendja fillestare, regjistrimet, nivelizimet, transferi me USB disk, transferi me rrjetë, bartja, marrja e kopjeve, kthimi i kopjeve, mosbarazimet, menaxhimi i shfytëzuesve, ndërrimi i shifrës(passwordit), log tabela, vizitat( vetëm për PDA – paisje mobile), rikontimi, transferi i giftave, përkthimi i interface-it.
 • Ndihmë: Udhezim për përdorimin e softuerit.