Softueri për menaxhimin materialo financiar të investimeve ju lehtëson punën në përcjelljen e të gjitha shpenzimeve në objektet e ndryshme investuese që nga blerja e materijalit investues e deri tek aktivizimi i asetit apo shitjës. Pjesë përbërëse e këtij programi është futja e parallogarisë dhe paramasës të projektit investues. Softueri përveq të tjerave gjeneron raportet krahasuese në mes të shpenzimeve të realizuara dhe ato të parallogaritura.
Kontizimi i lëvizjeve financiare përcjellet me kontizim automatik.
Programi përdor metodën e sistemit të planifikimit si parallogari e projektit dhe është në harmoni me standardin 16 të SKK-së.