RikontCRM është aplikacion i pasur për nga përmbajtja por shumë i thjeshtë për përdorim i cili përdoret për menaxhimin e kërkesave, ankesave dhe për menaxhimin e punëve të brendshme të përsëritshme të kompanisë duke përcjellë zinxhirin kompleks të veprimeve që nevojiten për përfundimin e saj.

CRM Aplikacioni përbëhet prej dy moduleve, modulit që do të përdoret nga personeli i brendshëm i kompanisë për të ngritur kërkesa/ankesa , për të menaxhuar punët e brendshme, për të gjeneruar raporte si dhe për të përditësuar informatat e klientëve. Moduli i dytë do të shërbejë për klientët e jashtëm për të ngritur kërkesa/ankesa, për të marrë informacione etj.
Në rastin e kërkesave apo ankesave ato mund të ngrihen nga vet klienti apo edhe nga stafi brenda kompanisë. Më pastaj ne modulin e brendshëm të kompanisë këto ankesa/kërkesa konvertohen në tiketë ku iu caktohet edhe zinxhiri të cilin ajo tiketë duhet ta përcjellë deri në përfundimin e saj. Këtu për çdo hap caktohet departamenti apo personi që do të merret me hapin e radhës si dhe aprovuesi i hapit.
Menaxheri në fund mund të shoh progresin e tiketave përmes raportit të detajuar si dhe mund të marrë vendime të informuara mirë apo të bëjë parashikime pas konsultimit me raportet analitike që ofrohen nga ky modul.

Rikont Customer Portal

Portali i klientit është web applikacion i cili u mundëson konsumatorëve/klientëve të kompanive përkatëse, të dërgojnë ankesa apo kërkesa në lidhje me shërbimet që ua ofron kompania.
Aplikacioni gjithashtu mundëson listimin e kontratave që klienti ka lidhur me kompaninë e poashtu edhe të shfletojë kartelën e tij financiare.
Të gjitha kartelat/raportet mund të shtypen në PDF.