Softueri për menaxhimin e pompave të derivative është pjesë e modulit të përgjithshëm ERP Rikont i cili mundëson që lehtë dhe në mënyrë efikase të menaxhohen pompat e derivative, dhe përcjellja e shitjeve me kupona, fatura apo vouchera(shitje për kontraktorë).
Pjesë funksionale e këtij moduli është edhe interfejsi apo moduli ndërmjetësues për bartjen e shënimeve nga cilido lloj i pompave si (Gekos,Stawizz,Service Global eu etj), në softuerin tonë RiKont.