Moduli i Deposë Doganore është modul që mundëson evidentimin e importeve/exporteve të mallit , dhe pastaj largimin e mallit për qarkullim të lirë nga DD në objektin për shitje. Modulit i bashkangjiten një sërë raportesh që kanë të bëjnë me Pasqyrën e DUD-ave, Pasqyrën materiale të largimeve , Kartelën e artikullit, Stoqet etj.