Mundesohet regjistrim i i informatave te asetit si shifra, emertimi, data e blerjes, furnitori , garancioni , vlera personi i ngarkuar , konto e amortizimit etj..
Ofron mundesine e kategorizimit te aseteve ne kategori perkatese si automjete, paisje , ndertesa, toka gjegjesisht sipas shkalles se zhvleresimit 0%, 5%, 10% dhe 20%/
Per cdo aset egziston evidence e sakt nga momenti i blerjes e deri te zhvleresimin e tij total apo deri ne momentin e shitjes duke perfshire edhe levizjen e asetit ne objekte(njesi ) te cakuara.
Ofron mundesin e percjelljes se levizjeve te asetit neper njesi organizative si dhe sipas personit te ngarkuar gjithashtu gjeneron raportet adekuate per njesi dhe person te ngarkuar.
Ofrohet mundesia e faturimit apo dhenies se asetit ne shfrytezim .
Mundeson llogaritjen e sakt te amortizimit te asetit ne konton e zhvleresimit duke mundesuar percjelljen e vleres se asetit dhe veres se zhvleresuar.
Ofron raporte te ndryshme si listen e aseteve,kartelen e asetit , kartelen e personit (te ngarkuar me aset),listen e aseteve sipas dates se blerjes , listen sipas dates se aktivizimit, pasqyren e huazimeve etj.
Gjithnje egziston mundesia e gjenerimit edhe te raporteve sipas kerkeses se shfrytezuesit te programit pasi qe softveri ynë është 100% vendor dhe në zhvillim te vazhdueshëm, prandaj ekziston mundësia e përshtatjes të programit specifikave te shfrytezuesit.

 

Menytë kryesore janë

BAZA KONSULTATIVE

Objektet

Artikujt,

Grupet e kontove

 

MJETET THEMELORE

Toka

Ndertesat.

Paisjet

Amortizimi.

Shitja e mjetit themelor

Servisimet/Shpenzimet

Dhenia e asetit

Levizjet interne

Ndertesat

 

RAPORTET

Lista E Aseteve Sipas Llojit Dhe Kategorise

Shtypja E Kartelës Së Asetit

Kartela E Personit Te Ngarkuar Me Asete

Pasqyra Për Objektin Sipas Personit,Llojit, Kategorise Dhe Departamentit

Lista Sipas Dates Së Blerjes Të Asetit

Lista Sipas Datës Së Aktivizimit Të Asetit

Pasqyra E Shitjes Së Aseteve Sipas Blerësve

Pasqyra E Huazimeve Të Aseteve.

Dhe Raportet Sipas Kërkesave Të Shfrytëzuesëve.